Konkursy

Gminne

Rok szkolny 2018/2019


 

 
Rok szkolny 2017/2018

GMINNY KONKURS CZYTELNICZY KLAS I-III GIMNAZJUM

„MISTRZOWIE LEKTUR SZKOLNYCH”

REGULAMIN

ORGANIZATOR: Zespół Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim, 83-206 Kleszczewo Kościerskie 41 b. Telefon/fax: 058 56 16 822.

CELE:                                                    

                                   ● propagowanie kultury czytelniczej,

rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,

popularyzacja wartościowej literatury wśród młodzieży,

kształtowanie gustów czytelniczych,

doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przeczytanych lektur.

UCZESTNICY:                          Uczniowie klas I-III gimnazjów gminy Zblewo.

WARUNKI UDZIAŁU:                 Z każdej placówki należy zgłosić jedną dwuosobową drużynę.

Zgłoszenia szkoły do uczestnictwa w konkursie należy dokonać w terminie do 24 kwietnia 2017 roku. Wypełniony formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej szkoły http://szkolakleszczewo.edupage.org (zakładka konkursy/ zakładka gminne) należy przesłać pocztą lub faksem na adres szkoły podany powyżej.

TERMIN KONKURSU:              28 kwietnia 2017 (piątek), godzina 900.

MIEJSCE KONKURSU:            Zespół Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim.

ZAKRES KONKURSU:             ● Lektury: „Kamienie na szaniec”, „Mały Książę”, „Dywizjon 303”.

                                               ● Informacje o autorach, okolicznościach powstania utworów, epoce.

ETAPY KONKURSU:                ●Część testowa: 60 pytań (pytania zamknięte i krótkiej odpowiedzi).

                                               ●Przygotowanie krótkiej prezentacji (w czasie trwania konkursu, z materiałów dostarczonych                                                    przez organizatora)

●Część turniejowa: przedstawienie prezentacji oraz pytania i zadania turniejowe.

NAGRODY: Nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy przyznane zostaną trzem najlepszym drużynom.

KONTAKT:                                Koordynator konkursu – Monika Glaner.

UWAGA: Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

Formularz_zgloszeniowy_Mistrzowie_Lektur_Szkolnych_gimnazjum_2017.docx

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DO KONKURSU „MISTRZOWIE LEKTUR SZKOLNYCH” W KLESZCZEWIE KOŚCIERSKIM

GIMNAZJUM

 

Nazwa szkoły

 

 

 

 

Uczestnicy

(imię i nazwisko, klasa)

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

Opiekun

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy)

 

 


Regulamin Regionalnego Konkursu Plastycznego

 

"JEMY ZDROWE RZECZY- NIKT TEMU NIE ZAPRZECZY!!!"

 

K2  EKO- MILK oraz Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Jemy zdrowe rzeczy- nikt temu nie zaprzeczy!!!”

 

 

1. Postanowienia ogólne

 • regulamin konkursu jest dostępny są na stronie www.zspborzechowo.pl.
 • wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie: Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie, tel: 58-58-54805, e-mail: pspborzechowo@poczta.onet.pl.
 • konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum województwa pomorskiego i kujawsko- pomorskiego;
 • organizatorem konkursu są  K2 EKO- MILK oraz Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie.

2. Cele

 • pogłębienie wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania się,
 • poznanie, przypomnienie piramidy żywieniowej;
 • budzenie wśród uczniów świadomości zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania;
 • edukacja w zakresie społecznych i zdrowotnych skutków zdrowego odżywiania;
 • wdrażanie do zdrowego i racjonalnego odżywiania;
 • kreowanie twórczej i aktywnej postawy wobec zjawiska zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania;
 • rozwijanie, rozbudzanie oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.

3. Zasady uczestnictwa

 • konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum w następujących kategoriach:
 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – I kategoria,
 • uczniowie klas III-VI szkoły podstawowej – II kategoria,
 • uczniowie kl. I-III gimnazjum – III kategoria,
 • format prac –A3;
 • technika prac – dowolna płaska (rysunek, pastele, farby, wyklejanki, wydzieranki, techniki łączone, itp.);
 • prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie, prace zbiorowe nie będą oceniane;
 • na odwrocie każdej pracy, w prawym dolnym rogu, powinna być umieszczona czytelnie uzupełniona metryczka (umieszczona poniżej- załącznik do regulaminu konkursu);
 • prace (PO 1 Z KAŻDEJ KATEGORII) należy składać na adres:  Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie, 83-224 Borzechowo, ul. Szkolna 3a z dopiskiem „Wojewódzki Konkurs Plastyczny”

 

4. Czas trwania konkursu

 • ostatecznym terminem nadsyłania prac- 28. kwietnia 2017r.;
 • do 05. maja 2017r. wyniki zostaną umieszczone na stronie www.zspborzechowo.pl.
 • ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów  i atrakcyjnych nagród ufundowanych przez dostawcę K2 EKO-MILK (za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii) dyrektorom zwycięskich placówek odbędzie się podczas konferencji „Zdrowszy uczeń- planowane zmiany w programach dla szkół „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”, która odbędzie się dnia 10 maja 2017r. w Restauracji K2w Borzechowie.

 

5. Obowiązki i prawa organizatora

 • uczestnictwo w konkursie i nadesłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodę na przejście autorskich praw majątkowych i własności egzemplarza pracy na rzecz organizatora;
 • przekazanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu prac dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz 926 z późn. zm.);
 • członkowie Jury zostaną powołani przez Organizatora;
 • decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

 

Organizatorzy

 

 

 

METRYCZKA PRACY:

 

 

TYTUŁ PRACY

 

 

IMIĘ I NAZWISKO                     AUTORA PRACY

 

 

KLASA

 

 

KATEGORIA

 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA-OPIEKUNA

 

 

PIECZĘĆ SZKOŁY

 

 

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia. Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu stanowi efekt samodzielnej pracy uczestnika konkursu.  Wyrażam zgodę na wielokrotne wykorzystywanie pracy i na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora na potrzeb konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

………………………………………………
Podpis autora pracy

 

………………………………………………
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna

 

         

 

 

METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ.

 


REGULAMIN

GMINNYCH WARSZTATÓW PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNYCH

DLA UCZNIÓW KLAS I – III SZKOŁ PODSTAWOWYCH

Pt. „ Zima – trudny czas dla zwierząt.”

 

ORGANIZATOR – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim

Osoby odpowiedzialne : Mirela Trawicka, Wioleta Kujach, Hanna Jankowska, Roma Kwartnik, Helena Walos, Natalia Nadolska, Agnieszka Swobodzińska.

TERMIN – 23 lutego 2017 r. ( czwartek ), w godzinach od 9.00 do 11.30.

UCZESTNICY – 6 uczniów z każdej szkoły podstawowej gminy Zblewo ( 2 uczniów klasy I, 2 uczniów klasy II i 2 uczniów klasy III) , razem 30 uczniów.

CELE :

- Zapoznanie uczniów z trudną sytuacją zwierząt w czasie zimy.

- Spotkanie z leśniczym – poznanie ciekawego zawodu.

- Formy niesienia pomocy zwierzętom przez dzieci i dorosłych.

- Propagowanie właściwych zasad zachowania ludzi w lesie.

- Wykonanie ciekawych plakatów zachęcających do niesienia pomocy zwierzętom.

- Integracja uczniów z różnych szkół – wymiana wiedzy i doświadczeń.

 

Serdecznie zapraszamy  i prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w  warsztatach do 7 lutego 2017 roku w sekretariacie naszej szkoły pod numerem 58 5616822.


Regulamin_gminnego_konkursu_literackiego.doc

Regulamin

Gminnego  Konkursu  Literackiego

„Zima zaklęta w słowach”

 

 

Organizatorzy – ZSP w Kleszczewie Kościerskim

                           Marzenna Dąbrowska

                           Bernadeta Ptak

 

Cele konkursu:

 • Rozwijanie inwencji twórczej.
 • Zainteresowanie uczniów twórczością poetycką.
 • Rozwijanie talentów i promocja uzdolnionych uczniów.

 

Zasady uczestnictwa.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do napisania wiersza na temat podany w tytule konkursu.
 3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

      I kat. – kl IV-VI

      II kat. – kl I-III gim.

 1. Każdy wiersz musi zawierać dane: imię i  nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły i nazwisko prowadzącego nauczyciela.
 2. Organizatorzy proszą o dołączenie do wierszy zgody rodziców na publikacje nagrodzonych wierszy na stronie internetowej szkoły.
 3. Termin nadsyłania prac: 2 grudnia 2016r.
 4. Uczestnicy do 6  grudnia 2016 r. zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.
 5. Nagrody zostaną wręczone na  kiermaszu świątecznym 9 grudnia 2016r. w ZSP w Kleszczewie Kościerskim lub przesłane do szkół w przypadku nieobecności nagrodzonych uczniów.

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie.

 

 

Zgoda rodziców

 

Wyrażam zgodę na publikację nagrodzonego wiersza napisanego na Gminny Konkurs Literacki „Zima zaklęta w słowach”  przez mojego syna/córkę ……………………………………………………………………………………………

na stronie internetowej ZSP w Kleszczewie Kościerskim i na facebooku wspomnianej szkoły.

 

Podpis rodziców

 

 


Regulamin_gminnego_konkursu_-_Pomnik_Swietego_Jana_Pawla_II.docx 

REGULAMIN

GMINNEGO KONKURSU

ARTYSTYCZNEGO

„Pomnik Świętego Jana Pawła II”

 1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
   w Kleszczewie Kościerskim. Opiekunem jest pani Roma Kwartnik.
 2. Cele konkursu:
 • kształtowanie postawy szacunku i uznania dla Papieża Polaka,
 • pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II,
 • ukazanie znaczenia wiary w życiu Jana Pawła II,
 • rozwijanie twórczej inwencji dzieci.
 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie z klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz
  uczniowie z klas 1-3 gimnazjum.
 2. Tematem konkursu jest pomnik Świętego Jana Pawła II istniejący bądź własnego autorstwa, który ma zostać przedstawiony w formie przestrzennej jako makieta.
 3. Każdy uczestnik konkursu:
 • przedstawia tylko jedną pracę,
 • wykonaną samodzielnie,
 • techniką dowolną,  
 • w formie makiety,
 • format pracy: A3.
 1. Każda praca zgłoszona do Konkursu powinna zawierać opis:
 • imię i nazwisko autora pracy,
 • dokładny adres szkoły oraz klasę, którą reprezentuje,
 • imię i nazwisko oraz telefon do nauczyciela lub opiekuna.
 1. Pracę należy dostarczyć osobiście do placówki szkoły:

Zespół Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim
ul. Kleszczewo Kościerskie 41B
83-206 Kleszczewo Kościerskie

w terminie nie później niż do 28 lutego 2017r.

 1. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
 2. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani listownie, a nagrody zostaną wręczone 18 maja podczas VIII Diecezjalnego Zjazdu Szkół Jana Pawła II.
 3. Dla autorów najciekawszych prac czeka nagroda oraz dyplom.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONKURSU ARTYSTYCZNEGO

„Pomnik Świętego Jana Pawła II”

1.

NAZWISKO I IMIĘ AUTORA PRACY

 

2.

KLASA, KTÓRĄ REPREZENTUJE UCZEŃ/UCZENNICA

 

3.

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ TELEFON NAUCZYCIELA / OPIEKUNA

 

4.

PIECZĄTKĘ SZKOŁY
Z KTÓREJ UCZEŃ/UCZENNICA POCHODZI

 

5.

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………….. w Konkursie Artystycznym „Pomnik Świętego Jana Pawła II” organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się
z Regulaminem Konkursu. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia
29 czerwca 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 28 czerwca 2016r. poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego do celów związanych bezpośrednio z Konkursem Artystycznym.

 

 

……………………………………..………………….

                                                                  Data i podpis rodzica/opiekuna

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
  83-206 Kleszczewo Kościerskie
  ul. Skarszewska 19
 • 58 5616822

Galeria zdjęć